Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cousin
/'kʌzn/
Jump to user comments
danh từ
 • anh (em họ); anh con bác, em con chú; anh (em) con cô con cậu; anh (em) con dì; anh cháu bác, em cháu chú
 • các hạ (tiếng vua xưng hô với nhau)
IDIOMS
 • first cousin; cousin german
  • anh (chị) con bác, em con chú; anh (em) con cô con cậu ruột
 • first cousin once removed
  • cháu gọi bằng bác (chú, cô, dì)
 • first cousin twice removed
  • cháu gọi bằng ông bác (bà bác, ông chú, bà cô, bà dì)
 • second cousin
  • anh (chị) con bác, em con chú họ; anh (chị, em) con cô con cậu họ
 • second cousin once removed
  • cháu gọi bằng bác (chú, côm dì) họ
 • second cousin twice removed
  • cháu gọi bằng ông bác (bà bác, ông chú, bà cô, bà dì) họ
 • to call cousin with somebody
  • tự nhiên là có họ với ai
Related words
Related search result for "cousin"
Comments and discussion on the word "cousin"