Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cutting
/'kʌtiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cắt, sự thái, sự xẻo (thịt...), sự xén (giấy...), sự chặt (cây...), sự đào (mương...), sự đục (đá...)
 • đường hào, đường nhỏ xuyên qua rừng; đường xẻ xuyên qua núi đồi
  • railway cutting
   đường xe lửa xuyên qua núi đồi
 • cành giâm
 • bài báo cắt ra; tranh ảnh cắt ra
 • (số nhiều) vỏ bào (gỗ, kim loại) mảnh cắt ra; mẩu vải thừa
 • sự giảm, sự bớt (giá, lương)
tính từ
 • sắc bén (dao...)
 • buốt, cắt da cắt thịt (rét...)
 • (nghĩa bóng) chua cay, cay độc, gay gắt
  • a cutting remark
   lời phê bình gay gắt
Related search result for "cutting"
Comments and discussion on the word "cutting"