Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dans
Jump to user comments
giới từ
 • (chỉ địa điểm, thời gian, tình thế) trong
  • Être dans la chambre
   ở trong phòng
  • Entrer dans la maison
   vào trong nhà
  • Dans les siècles passés
   trong những thế kỷ trước
  • Il reviendra dans trois jours
   nó sẽ trở lại trong ba ngày nữa
  • Dans le ciel
   ở trên trời
  • Jeter dans le feu
   ném vào trong lửa
  • Être dans la misère
   ở trong hoàn cảnh nghèo khổ
 • (chỉ cách thức) với, vì, theo
 • (thân mật) độ, chừng
  • Dam, dent
Related words
Related search result for "dans"
Comments and discussion on the word "dans"