Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
drain
/drein/
Jump to user comments
danh từ
 • ống dẫn (nước...), cống, rãnh, mương, máng
 • (y học) ống dẫn lưu
 • sự rút hết, sự bòn rút hết, sự tiêu hao, sự làm kiệt quệ
  • a drain on someone's purse
   sự bòn rút tiền của ai
 • (từ lóng) hớp nhỏ (rượu)
ngoại động từ
 • ((thường) + off, away) rút, tháo, tiêu (nước); làm ráo nước (quần áo giặt, bát đĩa rửa)
  • to drain off the water
   tháo nước
 • uống cạn (nước, rượu)
  • to drain dry; to drain to the dregs
   uống cạn
 • (y học) dẫn lưu
 • rút hết, bòn rút hết, tiêu hao, làm kiệt quệ
  • to drain the wealth of a country
   bòn rút hết của cải của một nước
  • to drain someone of his property
   lấy hết của cải của ai, bòn rút hết tài sản của ai
nội động từ
 • ((thường) + off, away) chảy đi, thoát đi, tiêu đi (nước...)
 • ráo nước (quần áo giặt, bát đĩa rửa)
 • (+ through) chảy ròng ròng, chảy nhỏ giọt (qua...)
Related search result for "drain"
Comments and discussion on the word "drain"