Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
droit
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • quyền
  • Le droit au travail
   quyền được lao động
 • luật, pháp luật; pháp lý; luật học
  • Docteur en droit
   tiến sĩ luật
  • Faire son droit
   học luật, học đại học pháp lý
  • Ecole de droit
   trường pháp lý
 • thuế, tiền (phải nộp)
  • Droit d'entrée à une exposition
   tiền vào cửa xem triển lãm
  • Droit de douanes
   thuế hải quan
  • à bon droit
   chính đáng
  • de droit
   tất nhiên, đương nhiên
  • de plein droit
   xem plein
  • droit acquis
   quyền đã được hưởng (không thể thay đổi)
  • droit canon; droit canonique
   luật nhà chung
  • droit civil
   luật dân sự, dân luật
  • droit coutumier
   pháp luật theo tập quân
  • droit d'auteur
   bản quyền tác giả
  • droit international
   luật quốc tế
  • droit pénal
   hình luật
  • en droit
   theo pháp luật
  • être dans son droit
   có quyền làm thế
  • être en droit de
   có quyền (ăn nói, hành động)
  • faire droit à une demande
   chấp nhận một đơn
  • qui de droit
   người có thẩm quyền
tính từ
 • thẳng
  • Ligne droite
   đường thẳng
 • thẳng đứng, dựng thẳng
  • Oreilles droites
   tai dựng thẳng
 • (nghĩa bóng) thẳng thắn
  • Coeur droit
   lòng thẳng thắn
 • (toán học) vuông
  • Angle droit
   góc vuông
 • phải, bên phải
  • Main droite
   tay phải
  • Côté droit
   phía bên phải
  • centre droit
   (chính trị) khối giữa thiên hữu
  • droit chemin; droite voie
   (nghĩa bóng) đường thẳng chính đạo
  • être droit comme un jonc (comme un peuplier; comme un cierge; comme un piquet; comme un pin comme une statue; comme un I)
   đứng ngay cán tàn; đứng thẳng như tượng gỗ
  • suivre la ligne droite
   cứ phải mà làm, không ngoắt ngoéo
phó từ
 • thẳng, thẳng đường
  • Viser droit
   ngắm thẳng
  • Aller droit
   đi thẳng đường
 • (nghĩa bóng) thẳng, trực tiếp
  • Aller droit au fait
   đi thẳng vào sự việc
  • marcher droit
   xử sự đúng đắn
danh từ giống đực
 • (toán học) góc vuông
 • (thể dục thể thao) nắm tay phải; cú đấm tay phải (quyền Anh)
 • (giải phẫu) cơ thẳng
  • Droit interne
   cơ thẳng trong
 • mặt phải (đồng tiền, huân chương)
 • (ngành mỏ) như dressant
Related search result for "droit"
Comments and discussion on the word "droit"