Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
escape
/is'keip/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trốn thoát; phương tiện để trốn thoát, con đường thoát, lối thoát
 • sự thoát ly thực tế; phương tiện để thoát ly thực tế
 • (kỹ thuật) sự thoát (hơi...)
 • cây trồng mọc tự nhiên (không do gieo trồng...)
IDIOMS
 • to have a narrow (hairbreadth) escape
  • suýt nữa thì bị tóm, may mà thoát được
ngoại động từ
 • trốn thoát, tránh thoát, thoát khỏi
  • to escape death
   thoát chết
  • to escape punishment
   thoát khỏi sự trừng phạt
 • vô tình buột ra khỏi, thốt ra khỏi (cửa miệng...) (lời nói...)
  • a scream escaped his lips
   một tiếng thét buột ra khỏi cửa miệng anh ta, anh ta buột thét lên
nội động từ
 • trốn thoát, thoát
 • thoát ra (hơi...)
IDIOMS
 • his name had escaped me
  • tôi quên bẵng tên anh ta
Related search result for "escape"
Comments and discussion on the word "escape"