Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
leak
/li:k/
Jump to user comments
danh từ
 • lỗ thủng, lỗ rò, khe hở
  • to spring (start) a leak
   bị rò
  • to stop a leak
   bịt lỗ rò
 • chỗ dột (trên mái nhà)
 • sự rò; độ rò
 • sự lộ (bí mật); điều bí mật bị lộ
động từ
 • lọt qua, rỉ ra, rò ra, thoát ra; để rỉ qua, để rò
  • boat leaks
   thuyền bị nước rỉ vào
 • lọt ra, lộ ra; để lọt ra, để lộ ra (điều bí mật)
  • the secret has leaked out
   điều bí mật đã lọt ra ngoài
Related search result for "leak"
Comments and discussion on the word "leak"