Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
family
/'fæmili/
Jump to user comments
danh từ
 • gia đình, gia quyến
  • a large family
   gia đình đông con
 • con cái trong gia đình
 • dòng dõi, gia thế
  • of family
   thuộc dòng dõi trâm anh
 • chủng tộc
 • (sinh vật học), (ngôn ngữ học) họ
IDIOMS
 • in a family way
  • tự nhiên như người trong nhà
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có mang
 • in the family way
  • có mang
 • happy family
  • thú khác loại nhốt chung một chuồng
Related search result for "family"
Comments and discussion on the word "family"