Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
feather
/'feðə/
Jump to user comments
danh từ
 • lông vũ, lông (chim)
 • bộ lông, bộ cánh
 • chim muông săn bắn
  • fur and feather
   muông thú săn bắn
 • cánh tên bằng lông
 • lông (cài trên mũ), ngù
 • túm tóc dựng ngược (trên đầu)
 • vật nhẹ (như lông)
  • could have knocked him down with a feather
   chạm nhẹ một cái nó cũng có thể ngã được
 • chỗ nứt (ở mặt hòn ngọc)
 • sự chèo là mặt nước
IDIOMS
 • birds of a feather flock together
  • (xem) bird
 • to crop someone's feathers
  • làm nhục ai; chỉnh ai
 • a feather in one's cap
  • niềm tự hào
 • in high (full) feather
  • phấn khởi, hớn hở
 • to show the white feather
  • tỏ ra nhát gan, tỏ ra sợ hãi
ngoại động từ
 • trang hoàng bằng lông, viền bằng lông, bọc bằng lông; cắm lông vào
  • to feather an arrow
   cắm lông vào đuôi tên
 • bắn rụng lông (nhưng không chết)
 • quay ngửa (mái chèo) để chèo là mặt nước
nội động từ
 • mọc lông; phủ đầy lông
 • nổi lềnh bềnh; phe phẩy; gợn sóng (như lông)
 • chèo là mặt nước
 • rung người và đuôi (chó săn để đánh hơi)
IDIOMS
 • to feather one's nest
  • thu vén cho bản thân; làm giàu
Related words
Related search result for "feather"
Comments and discussion on the word "feather"