Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
father
/'fɑ:ðə/
Jump to user comments
danh từ
 • cha, bố
 • (nghĩa bóng) người cha, người đẻ ra, người sản sinh ra
  • the wish is father to the thought
   ước vọng sinh ra sự tin tưởng
 • tổ tiên, ông tổ
  • father of Vietnamese poetry
   ông tổ của nền thơ ca Việt Nam
  • to sleep with one's fathers
   chầu tổ, chết
 • người thầy, người cha
  • father of the country
   người cha của đất nước
 • Chúa, Thượng đế
 • (tôn giáo) cha cố
  • the Holy Father
   Đức giáo hoàng
 • người nhiều tuổi nhất, cụ
  • Father of the House of Commons
   người nhiều tuổi nhất ở hạ nghị viện Anh
Related search result for "father"
Comments and discussion on the word "father"