Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
flot
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sóng, làn sóng
  • Flots de la mer
   sóng biển
  • Flot révolutionnaire
   làn sóng cách mạng
 • nước triều lên
  • L'heure du flot
   giờ triều lên
 • làn; đống, tràng, lô, đám đông
  • Flots de cheveux
   làn tóc
  • Un flot d'injures
   một tràng chửi rủa
  • Flot d'auditeurs
   đám đông thính giả
  • à flots; à grands flots
   nhiều
  • Le soleil entre à flots
   ánh nắng rọi vào nhiều
  • être à flot
   nổi (tàu thuyền)
Related search result for "flot"
Comments and discussion on the word "flot"