Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
gauche
Jump to user comments
tính từ
 • trái, tả
  • Oeil gauche
   mắt trái
  • Aile gauche d'une armée
   cánh tả của một đạo quân
 • vênh
  • Planche gauche
   tấm ván vênh
 • (toán học) ghềnh
  • Quadrilatère gauche
   hình bốn cạnh ghềnh
 • vụng về, lóng cóng
  • Homme gauche
   người vụng về
 • mariage de la main gauche+ sự lấy nhau không cưới xin+ (từ cũ; nghĩa cũ) cuộc hôn nhân không cân xứng (quí phái lấy thường dân)
danh từ giống cái
 • bên trái
  • S'asseoir à la gauche de quelqu'un
   ngồi bên trái ai
 • (chính) cánh tả, phái tả
 • à droite et à gauche+ tứ phía
  • à gauche
   ở bên trái; về bên trái
  • jusqu'à la gauche
   đến cùng; đến mức
  • mettre de l'argent à gauche
   cất giấu tiền dành dụm
  • passer l'arme à gauche
   chết
Related words
Related search result for "gauche"
Comments and discussion on the word "gauche"