Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
has
/hæv, həv, v/ Cách viết khác : (has) /hæz, həz, əz, z/ (hast) /hæst/
Jump to user comments
động từ had
  • to have nothing to do
   không có việc gì làm
  • June has 30 days
   tháng sáu có 30 ngày
 • (+ from) nhận được, biết được
  • to have news from somebody
   nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
 • ăn; uống; hút
  • to have breakfast
   ăn sáng
  • to have some tea
   uống một chút trà
  • to have a cigarette
   hút một điếu thuốc lá
 • hưởng; bị
  • to have a good time
   được hưởng một thời gian vui thích
  • to have a headache
   bị nhức đầu
  • to have one's leg broken
   bị gây chân
 • cho phép; muốn (ai làm gì)
  • I will not have you say such things
   tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
 • biết, hiểu; nhớ
  • to have no Greek
   không biết tiếng Hy-lạp
  • have in mind that...
   hãy nhớ là...
 • (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải
  • to have to do one's works
   phải làm công việc của mình
 • nói, cho là, chủ trương; tin chắc là
  • as Shakespeare has it
   như Sếch-xpia đã nói
  • he will have it that...
   anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái
 • thắng, thắng thế
  • the ayes have it
   phiếu thuận thắng
  • I had him there
   tôi đã thắng hắn
 • tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to have somebody by the throat
   bóp chặt cổ ai
  • I have it!
   (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
 • sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...)
  • to have one's luggage brought in
   bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp
  • you were had
   cậu bị bịp rồi
IDIOMS
 • to have at
  • tấn công, công kích
 • to have on
  • coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...)
   • to have a hat on
    có đội mũ
   • to have nothing on
    không mặc cái gì, trần truồng
 • to have up
  • gọi lên, triệu lên, mời lên
  • bắt, đưa ra toà
 • had better
  • (xem) better
 • had rather
  • (như) had better
 • have done!
  • ngừng lại!, thôi!
 • to have it out
  • giải quyết một cuộc tranh cãi (với ai); nói cho ra lý lẽ (với ai)
  • đi nhổ răng
 • to have nothing on someone
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai
  • không có chứng cớ gì để buộc tội ai
 • he has had it
  • (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi
  • thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi
  • thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu
danh từ
 • the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo
 • (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp
Related search result for "has"
Comments and discussion on the word "has"