Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hack
/hæk/
Jump to user comments
danh từ
 • búa, rìu; cuốc chim (của công nhân mỏ)
 • vết toác; vết thương do bị đá vào ống chân (đá bóng)
ngoại động từ
 • đốn, đẽo, chém, chặt mạnh
 • (thể dục,thể thao) đá vào ống chân (ai)
nội động từ
 • chém, chặt mạnh
  • to hack at something
   chặt mạnh cái gì
 • ho khan
danh từ
 • ngựa cho thuê
 • ngựa ốm, ngựa tồi
 • ngựa thường (để cưỡi; không phải ngựa thi)
 • người làm thuê những công việc nặng nhọc; người viết văn thuê
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ngựa cho thuê
 • (định ngữ) làm thuê, làm mướn
  • a hack writer
   người viết văn thuê
ngoại động từ
 • làm thành nhàm
 • thuê (ngựa)
 • cưỡi (ngựa)
nội động từ
 • cưỡi ngựa (đi thong dong)
 • dùng ngựa thuê
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh xe ngựa thuê
danh từ
 • máng đựng thịt (cho chim ó, diều hâu)
 • giá phơi gạch
Related search result for "hack"
Comments and discussion on the word "hack"