Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
humble
/'hʌmbl/
Jump to user comments
tính từ
 • khiêm tốn, nhún nhường
  • a humble attiude
   thái độ khiêm tốn
 • khúm núm
  • to be very humble towards one's superious
   có thái độ quá khúm núm đối với cấp trên
 • thấp kém, hèn mọn (cấp bậc, địa vị xã hôi, thành phần)
  • humble position
   địa vị thấp kém
  • to be of humble birth
   xuất thân từ tầng lớp dưới
 • xoàng xĩnh, tầm thường; nhỏ bé (đồ vật...)
  • a humble housee
   căn nhà xoàng, căn nhà nhỏ bé
IDIOMS
 • to eat humble pie
  • phải xin lỗi, phải nhận lỗi; chịu nhục
ngoại động từ
 • làm nhục, sỉ nục
 • hạ thấp
  • to humble oneself
   tự hạ mình
Related search result for "humble"
Comments and discussion on the word "humble"