Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hurl
/hə:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ném mạnh, cái ném mạnh, cái phóng mạnh
 • sự lật nhào, sự lật đổ
 • (Ê-cốt) sự chuyên chở bằng xe; cuộc đi bằng xe
ngoại động từ
 • ném mạnh, phóng lao
  • to hurl a spear at a wild animal
   phóng lao vào một con dã thú
  • to hurl oneself at (upon) someone
   lao vào ai, sấn vào ai
 • (nghĩa bóng) lật nhào, lật đổ
  • to hurl a king from his throne
   lật đổ một ông vua
 • (Ê-cốt) chuyên chở bằng xe
Related words
Related search result for "hurl"
Comments and discussion on the word "hurl"