Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
jockey
/'dʤɔki/
Jump to user comments
danh từ
 • người cưỡi ngựa đua, dô kề
IDIOMS
 • Jockey Club
  • hội đua ngựa (ở Anh, nắm các cuộc đua ngựa)
  • người hầu, người dưới
động từ
 • cưỡi ngựa đua, làm dô kề
 • lừa bịp, lừa phỉnh, dùng mánh khoé để dành thắng lợi
  • to jockey someone out of something
   lừa bịp ai lấy cái gì
  • to jockey someone into doing something
   lừa phỉnh ai làm gì
  • to jockey for position
   dùng mẹo khôn khéo để giành ưu thế (trong cuộc đua thuyền...); giành lấy lợi về mình một cách không chính đáng
Related words
Related search result for "jockey"
Comments and discussion on the word "jockey"