Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
kind
/kaind/
Jump to user comments
danh từ
 • loài giống
  • the rabbit kind
   giống thỏ
 • loại, hạng, thứ
  • people of all kinds
   người đủ mọi hạng
  • something of the kind
   không phải cái loại như vậy, không có cái gì như vậy, không phải như vậy
 • cái cùng loại, cái đúng như vậy
  • to repay in kind
   trả lại cái đúng như vậy
  • to relay someone's insolence in kind
   lấy thái độ láo xược mà đáp lại thái độ láo xược của ai
 • cái đại khái giống như, cái gần giống; cái tàm tạm gọi là
  • to feel a kind of remorse
   cảm thấy một cái gì như là hối hận
  • coffee of a kind
   cái tàm tạm gọi là cà phê
 • bản tính
  • top act after one's kind
   hành động theo bản tính
 • tính chất
  • to differ in degree but not in kind
   khác nhau về mức độ chứ không phải về tính chất
 • hiện vật
  • to pay in kind
   trả bằng hiện vật
IDIOMS
 • kind of
  • (thông tục) phần nào, chừng mực nào
   • I kind of expected it
    tôi cũng mong chờ cái đó phần nào
tính từ
 • tử tế, ân cần, có lòng tốt xử lý, để gia công; mềm (quặng)
IDIOMS
 • to be so kind as to...
  • xin hãy làm ơn...
Related words
Related search result for "kind"
Comments and discussion on the word "kind"