Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
knot
/nɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • nút, nơ
  • to make a knot
   thắt nút, buộc nơ
 • (nghĩa bóng) vấn đề khó khăn
  • to tie oneself [up] in (into) knots
   gây cho bản thân những khó khăn phức tạp
 • điểm nút, điểm trung tâm, đầu mối (một câu chuyện...)
 • mắt gỗ, đầu mấu; đốt, khấc (ngón tay...)
 • nhóm, tốp (người); cụm; (cây)
  • to gather in knots
   họp lại thành nhóm
 • u, cái bướu
 • cái đệm vai (để vác nặng) ((thường) porter's knot)
 • mối ràng buộc
  • the nuptial knot
   mối ràng buộc vợ chồng, nghĩa vợ chồng
IDIOMS
 • to tie the nuptial knot
  • lấy nhau
  • (hàng hải) dặm, biển, hải lý
ngoại động từ
 • thắt nút (dây), buộc chặt bằng nút; thắt nơ
 • nhíu (lông mày)
 • kết chặt
 • làm rối, làm rối beng
nội động từ
 • thắt nút lại
Related search result for "knot"
Comments and discussion on the word "knot"