Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
sort
/sɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • thứ, loại, hạng
  • a new sort of bicycle
   một loại xe đạp mới
  • people of every sort and kind
   người đủ hạng
  • these sort of men
   (thông tục) những hạng người đó
  • of sorts
   linh tinh, lẫn lộn (kiểm kê)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) kiểu, cách
  • in courteous sort
   kiểu lịch sự lễ phép
  • in some sort
   trong một chừng mực nào đó
 • (ngành in) bộ chữ
IDIOMS
 • a poet of a sort
 • (thông tục) a poet of sorts
  • một nhà thơ giả hiệu
 • to be a good sort
  • là một người tốt
 • to be out of sorts
  • thấy khó chịu, thấy khó ở, bực tức
  • (ngành in) thiếu bộ chữ
 • sort of
  • (thông tục) phần nào
   • I felt sort of tired
    tôi cảm thấy phần nào mệt mỏi
 • that's your sort!
  • đúng là phải làm như thế!
ngoại động từ
 • lựa chọn, sắp xếp, phân loại
  • to sort out those of the largest size
   chọn loại lớn nhất ra
  • to sort ore
   tuyển quặng
nội động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phù hợp, thích hợp
  • his actions sort well with his profession
   những hành động của anh ta rất phù hợp với nghề nghiệp của anh ta
Related search result for "sort"
Comments and discussion on the word "sort"