Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
local
/'loukəl/
Jump to user comments
tính từ
 • địa phương
  • local authorities
   nhà đương cục địa phương
  • local time
   giờ địa phương
  • local colour
   (văn học) màu sắc địa phương
  • local government
   chính quyền địa phương
 • bộ phận, cục bộ
  • local war
   chiến tranh cục bộ
 • (toán học) (thuộc) quỹ tích
danh từ
 • người dân địa phương; người làm nghề tự do ở địa phương; người giảng đạo ở địa phương
 • tin tức địa phương
 • xe lửa địa phương
 • tem địa phương
 • đội thể thao (bóng đá, bóng chuyền...) địa phương
 • (số nhiều) kỳ thi địa phương
 • (thông tục) trụ sở, công quán
Related search result for "local"
Comments and discussion on the word "local"