Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
general
/'dʤenərəl/
Jump to user comments
tính từ
 • chung, chung chung
  • a matter of general interest
   một vấn đề có quan hệ đến lợi ích chung; một vấn đề được mọi người quan tâm
  • to work for general welfare
   làm việc vì phúc lợi chung
  • general opinion
   ý kiến chung
  • general knowledge
   kiến thức chung, kiến thức phổ thông
 • tổng
  • a general election
   cuộc tổng tuyển cử
  • a general strike
   cuộc tổng bãi công
  • inspector general
   tổng thanh tra
IDIOMS
 • General Headquaters
  • (quân sự) tổng hành dinh
 • General Staff
  • (quân sự) bộ tổng tham mưu
  • thường
   • a word that is in general use
    một từ thường dùng
   • as a general rule
    theo lệ thường
   • in general
    thông thường; đại khái, đại thể
 • general dealer
  • người bán bách hoá
 • general hospital
  • bệnh viện đa khoa
 • general practitioner
  • bác sĩ đa khoa
 • general reader
  • người đọc đủ các loại sách
 • general servant
  • người hầu đủ mọi việc
danh từ
 • cái chung, cái đại thể, cái tổng quát, toàn thể
  • to argue from the general to the particular
   suy tư cái chung ra cái riêng
  • the general of mankind
   toàn thể loài người
 • (quân sự) tướng, nhà chiến lược xuất sắc; nhà chiến thuật xuất sắc
 • (the general) (từ cổ,nghĩa cổ) nhân dân quần chúng
 • (tôn giáo) trưởng tu viện
 • người hầu đủ mọi việc ((cũng) general vervant)
Related search result for "general"
Comments and discussion on the word "general"