Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
express
/iks'pres/
Jump to user comments
danh từ
 • người đưa thư hoả tốc, công văn hoả tốc
 • xe lửa tốc hành, xe nhanh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng gửi xe lửa tốc hành; tiền gửi hoả tốc
 • hãng (vận tải) tốc hành
 • súng bắn nhanh
tính từ
 • nói rõ, rõ ràng
  • an express order
   mệnh lệnh rõ ràng
 • như hệt, như in, như tạc
  • an express likeness
   sự giống như hệt
 • nhằm mục đích đặc biệt, nhằm mục đích riêng biệt
  • his express reason for going...
   lý do đặc biệt để đi... của anh ta
 • nhanh, hoả tốc, tốc hành
  • an express rife
   súng bắn nhanh
  • an express bullet
   đạn cho súng bắn nhanh
  • an express train
   xe lửa tốc hành
phó từ
 • hoả tốc, tốc hành
ngoại động từ
 • vắt, ép, bóp (quả chanh...)
 • biểu lộ, bày tỏ (tình cảm...); phát biểu ý kiên
  • to express oneself
   diễn đạt, phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì...)
  • his face expressed sorrow
   nét mặt anh ta biểu lộ sự đau buồn
 • (toán học) biểu diễn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gửi hoả tốc
Related search result for "express"
Comments and discussion on the word "express"