Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
major
/'meidʤə/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) thiếu tá (lục quân)
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con trai đến tuổi thành niên (21 tuổi)
 • chuyên đề (của một sinh viên)
 • người có địa vị cao hơn (trong một lĩnh vực nào đó)
tính từ
 • lớn (hơn), nhiều (hơn), trọng đại, chủ yếu
  • for the major part
   phần lớn, phần nhiều
 • anh, lớn (dùng trong trường hợp có hai anh em cùng trường)
  • Smith major
   Xmít anh, Xmít lớn
 • (âm nhạc) trưởng
 • đến tuổi trưởng thành
 • (thuộc) chuyên đề (của một sinh viên)
nội động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyên về (một môn gì), chọn chuyên đề, đỗ cao (về một môn học)
  • to major in history
   chuyên về môn sử; chọn chuyên đề về sử; đỗ cao về sử
Related search result for "major"
Comments and discussion on the word "major"