Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
merci
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự thương xót
  • Aucune merci
   không chút thương xót
  • à la merci de
   phó mặc (ai) khu xử; phó mặc
  • A la merci du vainqueur
   phó mặc kẻ thắng khu xử
  • Navire à la merci des vents
   chiếc tàu phó mặc sóng gió
  • à merci
   thả cửa, mặc sức
  • Taillable et corvéable à merci
   phải nộp thuế và lao dịch thả cửa
  • demander merci
   xin hàng, xin gia ơn
  • dieu merci
   nhờ trời
  • sans merci
   không thương xót
danh từ giống đực
 • lời cảm ơn, lời cảm tạ
  • Grand merci
   cảm ơn lắm
  • merci du peu!
   (thân mật) xin đủ!; quá lắm
Related search result for "merci"
Comments and discussion on the word "merci"