Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
much
/mʌtʃ/
Jump to user comments
tính từ more; most
 • nhiều, lắm
  • much water
   nhiều nước
  • much time
   nhiều thì giờ
  • there is so much pleasure in reading
   đọc sách rất thú vị
IDIOMS
 • to be too much for
  • không địch nổi (người nào về sức mạnh)
phó từ
 • nhiều, lắm
  • I found him much altered
   tôi thấy hắn thay đổi nhiều
 • hầu như
  • much of a size
   hầu như cùng một cỡ
IDIOMS
 • much the same
  • như nhau, chẳng khác gì nhau
   • they are much the same in arithmetic
    về môn số học thì chúng nó cũng như nhau
 • twice (three times...) as much
  • bằng hai (ba...) chừng nầy, gấp hai (ba...) thế
   • you can take twice as much
    anh có thể lấy gấp hai thế
 • not so much as
  • ngay cả đến... cũng không
   • he never so much as touched a book
    ngay đến quyển sách nó cũng không bao giờ mó đến
danh từ
 • nhiều lắm, phần nhiều, phần lớn
  • much of what your say is true
   phần lớn những điều anh nói là đúng sự thật
IDIOMS
 • to make much of
  • lợi dụng nhiều được
  • coi trọng
 • to think much of
  • coi trọng, đánh giá cao
 • to be not much of a musician
  • là một nhạc sĩ chẳng có tài gì lắm
 • that much
  • chừng ấy, chừng nấy
   • I have only done that much so far
    cho đến bây giờ tôi mới làm được chừng nấy
 • this much
  • chừng này
Related search result for "much"
Comments and discussion on the word "much"