Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
oil
/ɔil/
Jump to user comments
danh từ
 • dầu
  • mineral oil
   dần khoáng
  • vegetable and nanimal oil
   dầu thực vật và động vật
 • (số nhiều) tranh sơn dầu
 • (thông tục) sự nịnh nọt, sự phỉnh nịnh
IDIOMS
 • to burn the midnight oil
  • thức khuya học tập (làm việc)
 • to pour oil upon troubled water
  • (xem) pour
 • to pour (throw) oil on the flames
  • lửa cháy đổ dầu thêm
 • to smell of oil
  • chứng tỏ làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm
 • to strike oil
  • (xem) strike
 • oil and vinegar
  • nước và lửa; mặt trăng mặt trời; chó và mèo
ngoại động từ
 • tra dầu, bôi dầu, lau dầu
 • thấm dầu, ngấm dầu
  • oiled sardines
   cá hộp dầu
 • biến thành dầu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đút lót, hối lộ
nội động từ
 • biến thành dầu
IDIOMS
 • to oil someone's palm
  • mua chuộc ai, hối lộ ai
 • to oil one's tongue
  • nịnh hót, tán khéo
 • to oil the wheels
  • (nghĩa bóng) đút lót, hối lộ
Related search result for "oil"
Comments and discussion on the word "oil"