Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
plan
/plæn/
Jump to user comments
danh từ
 • sơ đồ, đồ án (nhà...)
  • the plan of building
   sơ đồ một toà nhà
 • bản đồ thành phố, bản đồ
 • mặt phẳng (luật xa gần)
 • dàn bài, dàn ý (bài luận văn...)
 • kế hoạch; dự kiến, dự định
  • a plan of campaign
   kế hoạch tác chiến
  • to upset someone's plan
   làm đảo lộn kế hoạch của ai
  • have you any plans for tomorrow?
   anh đã có dự kiến gì cho ngày mai chưa?
 • cách tiến hành, cách làm
  • the best plan would be to...
   cách tiến hành tốt nhất là...
ngoại động từ
 • vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...)
 • làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...)
 • đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến
  • to plan to do something
   dự định làm gì
  • to plan an attack
   đặt kế hoạch cho một cuộc tấn công, trù tính một cuộc tấn công
nội động từ
 • đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến
  • to plan for the future
   đặt kế hoạch cho tương lai, trù tính cho tương lai
Related search result for "plan"
Comments and discussion on the word "plan"