Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
plane
/plein/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây tiêu huyền ((cũng) plane-tree, platan)
 • cái bào
ngoại động từ
 • bào (gỗ, kim loại...)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằng
  • to plane the way
   san bằng con đường
IDIOMS
 • to plane away
 • to plane down
  • bào nhẵn
danh từ
 • mặt, mặt bằng, mặt phẳng
  • inclinedn plane
   mặt nghiêng
 • cánh máy bay; máy bay
 • mặt tinh thể
 • (ngành mỏ) đường chính
 • (nghĩa bóng) mức, trình độ
  • plane of thought
   trình độ tư tưởng
  • plane of knowledge
   trình độ hiểu biết
  • on the same as animals
   ở cùng một mức như thú vật, không khác gì thú vật
nội động từ
 • đi du lịch bằng máy bay
 • (+ down) lướt xuống (máy bay)
tính từ
 • bằng, bằng phẳng
 • (toán học) phẳng
  • plane figure
   hình phẳng
Related search result for "plane"
Comments and discussion on the word "plane"