Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
poste
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bưu điện; nhà bưu điện
 • xe thư
  • La poste vient de partir
   xe thư vừa mới đi
 • (số nhiều; kiến trúc) trang trí hình sóng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trạm
  • Chevaux de post
   ngựa trạm
  • Faire trois postes à l'heure
   mỗi giờ đi được ba trạm
  • courir la poste
   (từ cũ, nghĩa cũ) đi rất nhanh
Related search result for "poste"
Comments and discussion on the word "poste"