Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pourri
Jump to user comments
tính từ
 • thối, ủng, mục, mủn
  • Viande pourrie
   thịt thối
  • Fruit pourri
   quả ủng
  • Roche pourrie
   đá mủn
  • Bois pourri
   gỗ mục
 • thối nát, bại hoại
  • Société pourrie
   xã hội thối nát
 • ướt át
  • Temps pourri
   thời tiết ướt át
  • être pourri de
   (thông tục) đầy dẫy, có khối
  • Il est pourri de fric
   nó có khối tiền
  • planche pourrie
   xem planche
danh từ giống đực
 • sự thối rửa
  • Sentir le pourri
   ngửi thấy mùi thối rữa
Related search result for "pourri"
Comments and discussion on the word "pourri"