Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
près
Jump to user comments
phó từ
 • gần
  • Demeurer près
   ở gần
  • à beaucoup près
   xem beaucoup
  • à cela près
   ngoài điều đó ra
  • à peu de chose près
   gần đúng thế
  • à peu près
   gần như, hầu như
  • à peu près vide
   gần như trống rỗng
  • à peu près six mille hommes
   khoảng chừng sáu nghìn người
  • à...près
   trừ phi..., chỉ khác vì
  • de près
   sát, gần, sát sao
  • Vu de près
   nhìn sát (mắt)
  • se raser de près
   cạo râu sát (da); cạo nhẵn râu
  • Surveiller de près
   kiểm soát sát sao
  • ni de près ni de loin
   bất cứ thế nào (cũng không...)
giới từ
 • gần
  • à Meudon près de
 • ở','french','on')"Paris
 • ở Mơ-đông gần
 • bên','french','on')"Pa-ri
 • bên
  • ','french','on')"cạnh
  • L'ambassadeur près le Vatican
   đại sứ bên cạnh Tòa thánh
  • près de
   gần
  • Près de l'école
   gần trường
  • près de mille francs
   gần nghìn frăng
  • près de finir
   gần xong, sắp xong
  • être près de ses sous
   (thân mật) quan tâm nhiều đến vấn đề tiền nong
Related search result for "près"
Comments and discussion on the word "près"