Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
prep
/prep/
Jump to user comments
danh từ
  • (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) sự soạn bài; bài soạn
  • trường dự bị
Related words
Related search result for "prep"
Comments and discussion on the word "prep"