Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grow
/grou/
Jump to user comments
nội động từ grew; grown
 • mọc, mọc lên (cây cối); mọc mầm, đâm chồi nẩy nở
  • rice plants grow well
   lúa mọc tồi
  • to be grown over with grass
   cỏ mọc đầy lên
 • lớn, lớn lên (người)
  • to grow into a beautiful girl
   lớn lên trở thành một cô gái đẹp
  • to find someone much grown
   thấy ai chóng lớn quá
 • phát triển, tăng lên, lớn thêm
  • our national economy is growing
   nền kinh tế quốc dân của ta đang phát triển
  • the crowd grows
   đám đông tăng lên
 • dần dần trở thành, dần dần trở nên
  • it's growing gark
   trời tối dần
  • to grow better
   khá hơn lên
  • to grow worse
   xấu đi
  • to grow old
   già đi
  • to grow smaller
   bé đi
  • to grow angry
   nổi giận
  • to grow sleep
   buồn ngủ
  • to grow weary of
   chán ngấy (cái gì)
  • he grows to like painting
   hắn đâm ra thích vẽ
ngoại động từ
 • trồng (cây, hoa)
 • để (râu, tóc...) mọc dài
IDIOMS
 • to grow down
  • mọc ngược, mọc đầu xuống dưới
  • giảm đi, bớt đi, kém đi, nhỏ đi
 • to grow downwards
  • giảm đi, bớt đi
 • to grow in
  • mọc vào trong
  • dính vào, cáu vào, khắc sâu vào
  • ăn sâu vào
 • to grow on (upon)
  • nhiễm sâu vào, thấm sâu vào; ngày càng ảnh hưởng đến
   • the new way of life grows upon him
    lối sống mới đã thấm sâu vào anh ấy
  • ngày càng thích hơn
   • the piece of music grows upon me
    càng nghe bản nhạc ấy tôi càng thấy thích
 • to grow out [of]
  • nảy sinh ra từ, phát sinh ra từ
  • bỏ (thói quen)
   • to grow out of a bad habit
    bỏ một thói xấu
  • quá, vượt quá (khổ, cỡ)
   • to grow out of knowledge
    lớn quá không nhận ra được nữa
 • to grow to
  • đạt tới, tới, lên tới
   • to grow to manhood
    tới tuổi trưởng thành
 • to grow up
  • lớn lên, trưởng thành
   • to be grow up
    đến tuổi trưởng thành, lớn lên
  • nảy sinh; lan rộng, trở thành phổ biến (phong tục, tập quán...)
Related search result for "grow"
Comments and discussion on the word "grow"