Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
acquire
/ə'kwaiə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • được, giành được, thu được, đạt được, kiếm được
  • to acquire a good reputation
   được tiếng tốt
  • acquired characteristic
   (sinh vật học) tính chất thu được
  • an acquired taste
   sở thích do quen mà có
Related search result for "acquire"
Comments and discussion on the word "acquire"