Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
raid
/reid/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc tấn công bất ngờ; cuộc đột kích
  • to make a raid into the enemy's camp
   đột kích vào doanh trại địch
 • cuộc lùng sục bất ngờ, cuộc vây bắt bất ngờ; cuộc bố ráp
  • a police raid
   một cuộc bố ráp của công an
  • a raid on the reserves of a company
   cuộc khám xét bất ngờ hàng dự trữ của một công ty
 • cuộc cướp bóc
  • a raid on a bank
   một vụ cướp ngân hàng
động từ
 • tấn công bất ngờ (bằng máy bay...) đột kích
 • vây bắt, khám xét bất ngờ, lùng sục; bố ráp
 • cướp bóc
Related words
Related search result for "raid"
Comments and discussion on the word "raid"