Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
quick
/kwik/
Jump to user comments
danh từ
 • thịt mềm (dưới móng tay, móng chân, trong vết thương)
 • tâm can, ruột gan; chỗ nhạy cảm nhất
  • the insult stung him to the quick
   lời lăng mạ làm anh đau nhói tâm can
  • to cut (touch) to the quick
   chạm vào chỗ nhạy cảm nhất, chạm nọc
 • (the quick) (từ cổ,nghĩa cổ) những người còn sống
  • the quick and the dead
   những người còn sống và những người đã chết
IDIOMS
 • to the quick
  • đến tận xương tuỷ
   • to be a radical to the quick
    là người cấp tiến đến tận xương tuỷ, là người cấp tiến trăm phần trăm
tính từ
 • nhanh, mau
  • a quick train
   chuyến xe lửa (tốc hành) nhanh
  • be quick
   nhanh lên
 • tinh, sắc, thính
  • a quick eye
   mắt tinh
  • a quick ear
   tai thính
 • tính linh lợi, hoạt bát, nhanh trí, sáng trí
  • a quick mind
   trí óc linh lợi
  • a quick child
   một em bé sáng trí
  • quick to understand
   tiếp thu nhanh
 • nhạy cảm, dễ
  • to be quick to take offence
   dễ phật lòng, dễ giận
  • to be quick of temper
   dễ nổi nóng, nóng tánh
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sống
  • to be with quick child; to be quick with child
   có mang sắp đến ngày sinh (thai đã đạp ở trong bụng)
  • quick hedge
   hàng rào cây xanh
IDIOMS
 • let's have a quick one
  • chúng ta uống nhanh một cốc đi
phó từ
 • nhanh
  • don't speak so quick
   đừng nói nhanh thế
Related search result for "quick"
Comments and discussion on the word "quick"