Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reed
/ri:d/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) sậy
 • tranh (để lợp nhà)
 • (thơ ca) mũi tên
 • (thơ ca) ống sáo bằng sậy
 • thơ đồng quê
 • (âm nhạc) lưỡi gà
 • (số nhiều) nhạc khí có lưỡi gà
 • (nghành dệt) khổ khuôn, go
IDIOMS
 • a broken reed
  • người không thể nhờ cậy được; vật không thể dựa vào được
 • to lean on a read
  • dựa vào một cái gì không chắc chắn, nhờ cậy người nào không có thế lực
ngoại động từ
 • lợp tranh (mái nhà)
 • đánh (cỏ) thành tranh
 • (âm nhạc) đặt lưỡi gà (vào nhạc khí)
Related search result for "reed"
Comments and discussion on the word "reed"