Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
breed
/bri:d/
Jump to user comments
danh từ
 • nòi, giống
 • dòng dõi
(bất qui tắc) ngoại động từ bred
 • gây giống; chăn nuôi
  • to breed horses
   gây giống ngựa, chăn nuôi ngựa
 • nuôi dưỡng, chăm sóc; dạy dỗ; giáo dục
  • to be bread [to be] a doctor
   được nuôi ăn học thành bác sĩ
 • gây ra, phát sinh ra
  • dirt breeds diseases
   bụi bặm làm phát sinh ra bệnh tật
(bất qui tắc) nội động từ bred
 • sinh sản, sinh đẻ
  • birds breed in spring
   chim sinh sản vào mùa xuân
 • náy ra, phát sinh ra; lan tràn
  • dissensions breed among them
   giữa họ đã nảy ra những mối bất hoà
 • chăn nuôi
IDIOMS
 • to breed in and in
  • dựng vợ gả chồng trong họ hàng gần với nhau
 • to breed out and out
  • lấy vợ lấy chồng người ngoài họ
 • too much familiarity breeds contempt
  • (xem) contempt
 • what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
  • (xem) bone
Related words
Related search result for "breed"
Comments and discussion on the word "breed"