Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
relieve
/ri'li:v/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm an tâm, làm yên lòng, làm dịu, làm khuây khoả, an ủi
  • to relieve someone's mind
   làm ai an tâm
  • to feel relieved
   cảm thấy yên lòng
 • làm nhẹ bớt, giảm bớt (gánh nặng, lo âu, phiền muộn...)
  • to relieve someone's anxiety
   làm cho ai bớt lo âu
  • to relieve someone of his load
   làm nhẹ bớt gánh nặng cho ai, cất gánh nặng cho ai
  • to relieve someone's of his position
   cách chức ai
  • to relieve one's feelings
   nói hết cho hả dạ, nói hết ý nghĩ của mình cho nhẹ người
  • to relieve someone of his cash (purse)
   (đùa cợt) đỡ nhẹ túi tiền của ai
 • giúp đỡ, cứu giúp, cứu trợ
 • giải vây
  • the town was relieved
   thành phố đã được giải vây
 • đổi (gác)
 • (kỹ thuật) khai thông
 • làm cho vui lên, làm cho đỡ đều đều tử nhạt, làm cho đỡ căng thẳng
ngoại động từ
 • đắp (khắc, chạm) nổi
 • nêu bật lên, làm nổi bật lên (trên một cái nền nào đó...)
Related search result for "relieve"
Comments and discussion on the word "relieve"