Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
save
/seiv/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) sự phá bóng cứu nguy (chặn không cho đối phương ghi bàn) (bóng đá)
ngoại động từ
 • cứu nguy
  • to save somebody from drowning
   cứu ai khỏi chết đuối
  • to save the situation
   cứu vãn tình thế
 • (thể dục,thể thao) phá bóng cứu nguy
 • cứu vớt
  • to save someone's soul
   cứu vớt linh hồn ai
 • để dành, tiết kiệm
  • to save one's strength
   giữ sức
 • tránh (cho ai) đỡ (cho ai) khỏi phải (tiêu tiền, mất sức...); tránh khỏi phải, đỡ khỏi phải
  • his secretary saved him much time
   người thư ký đỡ cho ông ta được nhiều thời gian
  • soap saves rubbing
   có xà phòng thì đỡ phải vò
 • kịp, đuổi kịp
  • he wrote hurriedly to save the post
   anh ấy viết vội để kịp gởi bưu điện
nội động từ
 • tằn tiện, tiết kiệm
  • a saving housekeeper
   một người nội trợ tằn tiện
  • he has never saved
   hắn chả bao giờ tiết kiệm
 • bảo lưu
  • saving clause
   điều khoản bảo lưu, điều khoản trong có nói đến sự miễn giảm
IDIOMS
 • to save one's bacon
  • cứu lấy cái thần xác mình
 • to save one's breath
  • làm thinh
 • to save one's face
  • (xem) face
 • saving your respect
  • xin mạn phép ông
 • you may save your pains (trouble)
  • anh chẳng cần phải bận bịu vào việc ấy; anh có chịu khó thì cũng chẳng ăn thua gì
 • a stitch in time saves nine
  • (xem) stitch
giới từ & liên từ
 • trừ ra, ngoài ra
  • all save the reactionary, are for social progress
   trừ bọn phản động ra, ai cũng ủng hộ mọi tiến bộ xã hội
Related search result for "save"
Comments and discussion on the word "save"