Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ridé
Jump to user comments
tính từ
 • có nếp nhăn, nhăn nheo
  • Visage ridé
   mặt nhăn nheo
  • Fruit ridé
   quả cây nhăn nheo
  • Fumées ridées
   (săn bắn) phân nhăn nheo (của hươu già)
 • gợn sóng
  • Surface ridée de l'eau
   mặt nước gợn sóng
Related words
Related search result for "ridé"
Comments and discussion on the word "ridé"