Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
rude
Jump to user comments
tính từ
 • xù xì, gồ ghề
  • Peau rude
   da xù xì
  • Chemin rude
   đường gồ ghề
 • gia giết, gay go, khó khăn; nặng nhọc
  • Saison rude
   mùa rét gia giết
  • Les temps sont rudes
   thời buổi khó khăn
  • Un rude métier
   nghề nặng nhọc
 • chát xít
  • Vin rude
   rượu chát xít
 • chối tai
  • Voix rude
   giọng chối tai
 • nghiêm khắc
  • Un maître rude
   ông thầy nghiêm khắc
 • thô lỗ (người)
 • (thân mật) đáng gườm; ghê gớm
  • Un rude adversaire
   một địch thủ đáng gườm
  • Une rude tentation
   một sự cám dỗ ghê gớm
Related words
Related search result for "rude"
Comments and discussion on the word "rude"