Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
roche
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • đá
  • Roches éruptives
   đá phun trào
  • Roches endogènes
   đá nội sinh
  • Roches mère
   đá mẹ
  • Roches sédimentaires
   đá trầm tích
  • clair comme l'eau de roche
   rất rõ ràng
  • coeur de roche
   lòng dạ sắt đá, tấm lòng trơ trơ
  • eau de roche
   nước khe đá chảy ra
  • il y a anguille sous roche
   xem anguille
Related search result for "roche"
Comments and discussion on the word "roche"