Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
like
/laik/
Jump to user comments
tính từ
 • giống, giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại
  • as like as two peas
   giống nhau như hai giọt nước
  • what's he like?
   anh ta là người như thế nào? anh ta là hạng người như thế nào?
 • thực đúng, đúng như mong đợi
  • it's like a Vietnamese to thirst for learning
   hiếu học thực đúng đặc tính người Việt Nam
  • this poetry is something like
   thơ này mới thật là thơ
 • thích, sãn sàng, sãn lòng, vui lòng
  • not to feel like going out today
   cảm thấy không thích đi chơi hôm nay
 • có vẻ như
  • it looks like rain
   có vẻ như trời muốn mưa
 • gần, khoảng độ
  • something like 100d
   khoảng độ 100 đồng
IDIOMS
 • like father like son
  • cha nào con nấy
 • like master like man
  • thầy nào tớ nấy
giới từ
 • như
  • don't talk like that
   đừng nói như vậy
  • like mad
   như điên, điên cuồng
IDIOMS
 • like a shot
  • không ngần ngại, sãn lòng; bất chấp hậu quả
 • sure like rain
  • chắc như đinh đóng cột
phó từ
 • like very; like enough rất có thể
liên từ
 • (thông tục) thay cho as như
  • I cannot do it like you do
   tôi không thể làm cái đó như anh làm
danh từ
 • người thuộc loại như; vật thuộc loại như
  • did not ever see the like of it?
   có bao giờ anh trông thấy cái giống như cái đó không?
  • music, painting and the like
   âm nhạc, hội hoạ và những môn thuộc loại đó
  • the likes of me
   (thông tục) những kẻ hèn như tôi
  • the likes of you
   (thông tục) những bậc cao sang như anh
IDIOMS
 • like cures like
  • lấy độc trị độc
 • to return like for like
  • lấy ơn trả ơn, lấy oán trả oán
danh từ
 • cái thích
  • likes and dislikes
   những cái thích và những cái không thích
ngoại động từ
 • thích ưa, chuộng, yêu
  • do you like fish?
   anh có thích cá không?
  • I like his cheek
   (mỉa mai) tôi mới thích thái độ láo xược của hắn làm sao
 • (would like, should like) muốn, ước mong
  • I should like a cup of tea
   tôi muốn có một tách chè
  • parents like their children to be successful in file
   bố mẹ muốn cho con cái thành công ở đời
  • I'd like to know (see)
   thử cho tôi biết (xem) nào!
 • thích hợp, hợp với (thể trạng, sức khoẻ...)
  • wine does not like me
   rượu vang không hợp với thể trạng của tôi, tôi không chịu đựng được rượu vang
nội động từ
 • thích, muốn
  • you may do as you like
   anh có thể làm theo như ý thích
Related search result for "like"
Comments and discussion on the word "like"