Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
senior
/'si:njə/
Jump to user comments
tính từ
 • Senior nhiều tuổi hơn, bố (ghi sau tên họ người, để phân biệt hai bố con cùng tên hay hai ba học sinh cùng tên)
  • John Smith Senior
   Giôn Xmít bố
 • nhiều tuổi hơn, cao cấp hơn, lâu năm hơn, ở trình độ cao hơn; ở trình độ cao nhất
  • the senior members of the family
   những người lớn tuổi trong gia đình
  • the senior partner
   giám đốc hãng buôn
  • the senior clerk
   người trưởng phòng
  • he is two years senior to me
   anh ấy hơn tôi hai tuổi
danh từ
 • người lớn tuổi hơn
  • he is my senior by ten years
   anh ấy hơn tôi hai tuổi
 • người nhiều thâm niên hơn, người chức cao hơn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sinh viên ở lớp thi tốt nghiệp
Related words
Related search result for "senior"
Comments and discussion on the word "senior"