Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
size
/saiz/
Jump to user comments
danh từ
 • kích thước, độ lớn
  • to take the size of something
   đo kích thước vật gì
  • size matters less than quality
   to nhỏ không quan trọng bằng chất lượng
  • to be the size of an egg
   lớn bằng quả trứng
  • what's your size?
   anh cao bao nhiêu?
 • cỡ, khổ, số
  • to be made in several sizes
   được sản xuất theo nhiều cỡ
  • of a size
   cùng một cỡ
  • to take size 40 in shoes
   đi giày số 40
 • dụng cụ (để) đo ngọc
 • suất ăn, khẩu phần (ở đại học Căm-brít) ((cũng) sizing)
 • (sử học) chuẩn mực cân đo
IDIOMS
 • that's about the size of it
  • (thông tục) đầu đuôi câu chuyện đúng là như thế
ngoại động từ
 • sắp xếp theo cỡ to nhỏ
nội động từ
 • đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít)
IDIOMS
 • to size up
  • ước lượng cỡ của
  • (thông tục) đánh giá
danh từ
 • hồ (để dán, để hồ vải...)
ngoại động từ
 • phết hồ; hồ (quần áo)
Related words
Related search result for "size"
Comments and discussion on the word "size"