Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slimy
/'slaimi/
Jump to user comments
tính từ
  • có bùn, phủ đầy bùn, lấm bùn
  • trơ, nhớ nhầy, lầy nhầy, nhớt bẩn
  • luồn cuối, nịnh nọt
Related words
Related search result for "slimy"
Comments and discussion on the word "slimy"