Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vile
/vail/
Jump to user comments
tính từ
 • hèn hạ, đê hèn
  • vile language
   giọng lưỡi hèn hạ
  • vile offence
   sự xúc phạm đê hèn
 • tồi, kém, không có giá trị
 • (thông tục) thật là xấu, khó chịu
  • vile weather
   thời tiết thật là xấu
  • a vile temper
   tính tình khó chịu
Related search result for "vile"
Comments and discussion on the word "vile"