Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stoop
/stu:p/
Jump to user comments
danh từ
 • (như) stoup
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (Ca-na-đa) hiên trần (hiên không có mái che ở trước nhà)
 • cổng
 • sự cúi
 • dáng gù lưng tôm
 • (nghĩa bóng) sự cúi mình, sự hạ mình
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự bay sà xuống (diều hâu)
nội động từ
 • cúi rạp xuống
 • (nghĩa bóng) hạ mình
  • to stoop to conquer
   hạ mình để chinh phục
 • sà xuống (diều hâu)
ngoại động từ
 • cúi (đầu), khom (người)
 • nghiêng (thùng rượu)
Related words
Related search result for "stoop"
Comments and discussion on the word "stoop"